Privacybeleid

Dit Privacybeleid (hierna het ‘Beleid’ genoemd) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Holcim Solutions and Products EMEA BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer  RPR (0)695.420.714 (Holcim Solutions and Products EMEA BV maakt deel uit van de Holcim Ltd Groep en samen met de andere Elevate filialen en de andere Holcim Ltd filialen in de EER, Zwitserland en India, wordt hierin aangeduid als “Elevate”, "we" of “wij"), wanneer u onze website bezoekt (onze corporate website www.holcimelevate.com, of deze specifieke website, of een hiermee verbonden website, hierna ‘Website’ genoemd), of wanneer u via een andere manier met ons communiceert. Aangezien we gevestigd zijn in de Europese Unie, verwerken we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetten inzake gegevensbescherming, en andere wettelijke bepalingen.

Dit Beleid beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, hoe u het gebruik ervan kunt controleren, en op welke manier we omgaan met de gegevens die we verzamelen, hetzij via de platformen die verwijzen naar dit Beleid of ermee gelinkt zijn  (zoals websites, vaste of mobiele softwaretoepassingen, social media, en e-mailberichten in HTML-opmaak), hetzij via offlineverkoop, marketingactiviteiten en opleidingsprogramma’s (hierna gezamenlijk de “Diensten” genoemd).

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens treedt Elevate op als gegevensbeheerder.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken, dit Beleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen via de geijkte kanalen worden meegedeeld.

1.  Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens  die u (de gebruiker van de Dienst) rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren  als persoon. Onrechtstreekse identificatie is mogelijk via een koppeling van verschillende gegevens zoals naam, gebruikersnaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, een unieke identificatie van het apparaat zoals het IMEI-nummer of het MAC- of IP-adres.

2.  Hoe en waarom verzamelen we persoonsgegevens?

a) Door u verstrekte informatie

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen. Er wordt u in elk geval gevraagd om uitdrukkelijk toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, of u wordt er minstens  op gewezen dat wij deze in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden of wanneer wij uw toestemming vragen. Wij zullen niet meer of andersoortige persoonsgegevens verzamelen en verwerken dan nodig is om de respectieve doeleinden te bereiken. Wij zullen persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor ander gebruik van uw persoonsgegevens. Indien wij uw persoonsgegevens voor andere dan de oorspronkelijk opgegeven doeleinden wensen te gebruiken, zullen wij u vooraf op de hoogte stellen, en ingeval uw toestemming nodig is voor de verwerking, zullen we uw persoonsgegevens enkel voor andere doeleinden gebruiken als wij daarvoor uw toelating krijgen.

Ingeval wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens voorafgaand aan de intrekking.

Op elk registratieformulier wordt duidelijk aangegeven welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen. We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens, onder meer voor volgende doeleinden:

 • om informatie over promoties te ontvangen, dient u mogelijk uw volledige naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven;
 • om u in te schrijven voor één van onze wedstrijden of andere promotionele acties, dient u mogelijk uw volledige naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven
 • om contact met ons op te nemen via het contactformulier, dient u mogelijk uw volledige naam, e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven;
 • om een gebruikersaccount aan te maken, gebruik te maken van onze online tools of applicaties zoals webwinkels, online agenda’s, prijsvragen, dient u mogelijk  uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op te geven;
 • Om een gebruikersaccount aan te maken voor social media tools zoals blogs, forums en discussiesites, dient u mogelijk uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.
 • Om de bovenvermelde tools te gebruiken zoals ze bedoeld zijn (bijvoorbeeld, om een bestelling te plaatsen) moet de gebruiker mogelijk bijkomende gegevens verschaffen, zoals adres en bestelgegevens.

b) Informatie die we verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt

Wij streven er voortdurend naar om uw ervaring op onze websites of gedurende enige andere interactie met ons te verbeteren.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens  wanneer u met ons communiceert en gebruik maakt van de Diensten. Wij verzamelen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende persoonsgegevens:

 • informatie over de gebruikte apparatuur (bv. type hardware, besturingssysteem, identificatie van de apparatuur, telefoonnummer);
 • logboekgegevens (bv. IP-adres, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype en -taal, datum en tijd van uw aanvraag);
 • cookies (kleine tekstbestanden die uw browser tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer of ander apparaat opslaat), overeenkomstig ons cookiebeleid;
 • web beacons (kleine afbeeldingen of objecten in een webpagina of e-mail die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor u en die ons in staat stellen om te bepalen of u de pagina of e-mail in kwestie heeft bekeken. Web beacons werken over het algemeen in combinatie met cookies en we gebruiken ze voor dezelfde doeleinden);
 • klantgedrag op de website, zoals klikken, scrollen, muisbewegingen en session tracking;
 • opdat u de diensten waarvoor u zich registreerde zou kunnen ontvangen, verzamelen we mogelijk gegevens over uw apparaten, zoals de informatie in HTTP-headers (hieronder beschreven) of andere online overdrachtprotocollen, het type browser of apparaat en de versie, het besturingssysteem, user agent strings, informatie over de aanwezigheid of het gebruik van applicaties via uw mobiele apparaten, schermresolutie en taalvoorkeur. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen over uw geografische locatie en over de manier waarop u uw apparaten gebruikt.
 • Raadpleeg ook ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies en web beacons die op onze Website worden gebruikt, met inbegrip van hun beheer, specifieke doeleinden, de soorten gegevens die ze opslaan en de periode gedurende welke ze actief zijn.

c) Soorten persoonsgegevens die we verwerken

 • Wanneer we een vergadering of ontmoeting plannen met u, verzamelen we volgende gegevens:
 • contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • gegevens over uw locatieuw 
 • handtekening
 • naam en contactgegevens van het bedrijf of de organisatie waar u voor werkt
 • uw functie of functietitel
 • Wanneer we u willen contacteren na een vergadering, salon of ander evenement, verzamelen we mogelijk volgende gegevens:
 • contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot naam, e-mailadres, telefoonnummer 
 • informatie over uw professionele competenties, ervaring, referenties
 • Wanneer u zich inschrijft voor een opleiding, verwerken we volgende gegevens:
 • contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot  naam, e-mailadres, telefoonnummergegevens over uw locatie
 • uw handtekening
 • naam en contactgegevens van het bedrijf of de organisatie waar u voor werkt
 • uw functie of functietitel
 • uw professionele competenties en ervaringinformatie over de opleiding zelf
 • Wanneer u ons via onze website contacteert (bijvoorbeeld, om een staal aan te vragen, informatie te vragen over een opleiding, etc.) verzamelen we mogelijk volgende gegevens:​
 • contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot  naam, e-mailadres, telefoonnummergegevens over uw locatie
 • uw handtekeningnaam en contactgegevens van het bedrijf of de organisatie waar u voor werkt
 • uw functie of functietitel
 • uw professionele competenties en ervaringinformatie over de opleiding zelf

3. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Wij slaan alle persoonsgegevens  die van u worden verzameld op in een beveiligde infrastructuur in eigen beheer, met de assistentie van de externe toeleveranciers die in paragraaf 5 van dit Beeleid worden beschreven.

Afhankelijk van uw gebruik van de Diensten kunnen wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden (de "Doeleinden"):

 • om u te registreren als gebruiker van de Diensten en u de afgesproken Diensten te leveren, in uitvoering van de overeenkomst die bestaat tussen u en Elevate;
 • om de inhoud van de diensten op een voor u zo efficiënt mogelijke manier op uw apparaat weer te geven;
 • om uw online bestellingen te verwerken;om uw klachten of verzoeken te verwerken en te beheren;om de markt en uw gebruik van onze producten en diensten te onderzoeken en te analyseren (wij vragen u bijvoorbeeld om uw mening over onze producten en diensten middels een vragenlijst of  enquêteformulier);
 • om ons te helpen onze producten en diensten te evalueren, aan te passen en te verbeteren;om informatie intern te archiveren;om marketinginitiatieven te ondersteunen, bijvoorbeeld om u de informatie te bezorgen die u bij ons heeft aangevraagd (zie hoofdstuk 6 "Direct marketing" hieronder);
 • om  wedstrijden en/of andere promotionele activiteiten te organiseren;
 • om aanwervingen te doen (als u ons hierover gegevens hebt verstrekt);
 • om u te informeren over bepaalde wijzigingen in onze diensten.om wettelijke verplichtingen of redelijke verzoeken van bevoegde wetshandhavingsinstanties, ordediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen, met inbegrip van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, te honoreren.

Wanneer wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze niet verzamelen voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden of voor doeleinden waarvan wij u op de hoogte hebben gesteld. Wij zullen  de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken, of, naargelang het geval, gedurende de periode die is afgesproken of in de wet is vastgelegd.

Dit betekent dat we persoonsgegevens slechts zo lang bewaren:

 • tot u als betrokkene bezwaar maakt tegen deze verwerking (de mogelijkheid om bezwaar te maken zal in elke communicatie opgenomen zijn) – in situaties waarbij we uw persoonsgegevens verwerken vanuit ons rechtmatig  belang en uw bezwaar gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld bij direct-marketingactiviteiten, indien van toepassing);
 • tot we geen rechtmatig belang meer hebben - in situaties waarbij we uw persoonsgegevens verwerken vanuit ons rechtmatig belang en uw bezwaar niet gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld om de naleving van uw verplichtingen te verzekeren of om fraude te voorkomen);
 • zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn - in situaties waarbij we  uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen verwerken;totdat de dienst en/of activiteit waarom u vroeg is voltooid of u uw aanvraag voor de dienst/activiteit intrekt - in situaties waarbij we gegevens verwerken in het kader van de diensten die we u aanbieden, en er geen andere reden is om de gegevens te bewaren;  
 • tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt – in situaties waarbij we afhankelijk zijn van uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens en er geen wettelijk belang is om de data bij te houden. De mogelijkheid om uw toestemming in te trekken wordt in elke communicatie gemeld.

In ieder geval zullen wij u informeren dat uw persoonsgegevens worden bewaard voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, ook al is er volgens de toepasselijke wetgeving geen toestemming vereist. We zullen u ook meedelen of de verwerking  van uw gegevens al dan niet wettelijk of contractueel verplicht is, of de verwerking een vereiste is om een overeenkomst aan te gaan, of u al dan niet verplicht bent om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u nalaat de gegevens te verstrekken.

In het algemeen zullen wij de persoonsgegevens die we van u verzamelden  vernietigen zodra ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te vervullen waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden. Het is echter mogelijk dat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

4.  Vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We hanteren een passend beveiligingsniveau en passen alle redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures toe om de informatie die we verzamelen te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding of toegang tot de persoonsgegevens die verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.
Ons Beleid en onze procedures voor gegevensbeveiliging zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde internationale normen en worden regelmatig herzien en bijgewerkt om te voldoen aan onze bedrijfsbehoeften, veranderingen in de technologie en de reglementaire vereisten. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen verleend aan de werknemers, dienstverleners en de met ons verbonden bedrijven die deze om zakelijke redenen moeten kunnen raadplegen, of  die deze gegevens nodig hebben om hun verplichtingen na te komen.

Wij nemen onder andere de volgende maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens maximaal te verhogen:

 • encryptie, waar van toepassing
 • wachtwoordbeveiliging
 • contractuele waarborgen van derden eisen
 • het beperken van de toegang tot uw persoonsgegevens volgens het ‘need-to-know’ principe (bv. enkel die werknemers uw gegevens nodig hebben om de hiervoor beschreven doelstellingen te kunnen realiseren, krijgen toegang tot uw gegevens);
 • het nemen van alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze werknemers en met ons verbonden personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens opgeleid zijn inzake de gegevensbeschermingsvereisten en dat zij de gegevens uitsluitend zullen verwerken in overeenstemming met dit Beleid en onze verplichtingen volgens de toepasselijke privacywetten.

In het geval van inbreuken op de gegevensbeveiliging, zullen wij handelen in overeenstemming met  alle toepasselijke wetten voor het melden van inbreuken op persoonsgegevens.

5.  Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan de hieronder genoemde derden,  voor de hieronder genoemde doeleinden. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt, opgeslagen en overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

a)  Binnen de Holcim Ltd Groep

We maken deel uit van een wereldwijde organisatie (de "Holcim Ltd Groep") die bestaat uit bedrijven die gevestigd zijn in en buiten de E.U. Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgedragen aan een of meer aan de Holcim Ltd Groep verbonden ondernemingen in of buiten de E.U. voor verwerking of opslag,  om u zodoende toegang te verlenen tot onze diensten, klantenondersteuning te bieden, beslissingen te nemen over verbeteringen van onze diensten, inhoud te creëren en voor andere doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet.

Het bovenstaande is altijd nauw verbonden met:

 • diensten die door een bedrijf van de Holcim Ltd Groep worden verleend aan een ander bedrijf van de Holcim Ltd Groep (op grond van een gegevensverwerkingsovereenkomst);
 • het feit dat er meer dan één bedrijf binnen de Holcim Ltd Groep is dat beslist hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt (op grond van een overeenkomst voor gedeelde verantwoordelijkheid
  ​​indien toepasselijk);
 • het feit dat een ander bedrijf van de Holcim Ltd Group afzonderlijk  beheerder wordt  van uw gegevens is voor een welbepaald doel (bijv. op basis van uw uitdrukkelijke toestemming).

b)  Externe dienstverleners

Waar nodig geven wij opdracht aan andere bedrijven of personen om bepaalde taken uit te voeren ter ondersteuning van onze diensten, binnen het kader van een gegevensverwerkingsovereenkomst.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan agenten, onderaannemers of partners met het oog op de verwerking van deze gegevens,  of om u de door u gevraagde informatie te bezorgen. Teneinde toestemming te verkrijgen en de database te onderhouden, kunnen uw gegevens vrijgegeven worden aan onze leveranciers van informatiediensten, (zoals SalesForce), uitsluitend op grond van de toepasselijke dataverwerkingsovereenkomsten.
Wij delen deze informatie met of stellen deze beschikbaar aan externe dienstverleners, uitsluitend om hen in staat te stellen uw verzoeken te verwerken. Deze dienstverleners mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, met name niet voor hun eigen doeleinden of die van derden. Onze externe dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

c)  Bedrijfsoverdracht

In het geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van activa (gezamenlijk de "Bedrijfsoverdracht"), zullen wij informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, overdragen voor zover dit passend en noodzakelijk is voor de Bedrijfsoverdracht en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie blijven garanderen en zullen de betrokken gebruikers adviseren alvorens hun persoonsgegevens worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

d) Overheidsinstanties

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zullen  wij bijvoorbeeld voldoen aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstellingen, waaronder mogelijk ook buitenlandse instanties.

e) Andere rechtsgronden

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen om onze rechtmatige belangen te beschermen indien dit vereist of toegestaan is door de wet of indien u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens.

f) Internationale overdracht van persoonsgegevens

Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EER)  ("derde landen"). Een overdracht naar derde landen kan betrekking hebben op alle in dit Beleid beschreven verwerkingsactiviteiten. Dit Beleid regelt ook de overdracht  naar derde landen waar andere wetten op het gebied van gegevensbescherming gelden dan in het land waar u woont.

Elke overdracht van persoonsgegevens naar landen waarvoor de Europese Commissie geen beoordeling omtrent het passend karakter van de gegevensbescherming heeft gegeven (landenlijst zoals vermeld op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) zal gebeuren op basis van  contractuele afspraken, gebruikmakend van  de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie, of andere passende beschermingsmaatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6.  Direct Marketing

Wanneer u onze Diensten gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd om aan te geven of u bepaalde marketinginformatie wenst te ontvangen per telefoon, sms, e-mail of de gewone post. Als u bevestigt dat u dergelijke informatie wenst te ontvangen, gaat u ermee akkoord  dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten, diensten, promotiecampagnes en speciale aanbiedingen.

Door toestemming te geven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op  het verzenden van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties van persoon tot persoon, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens voor dit doel mogen verwerken op de wijze en onder de voorwaarden die in dit Beleid worden beschreven.

U kunt te allen tijde uw voorkeuren met betrekking tot Direct Marketing wijzigen door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid in elke direct marketing mailing, door contact met ons op te nemen zoals beschreven in hoofdstuk 12 hieronder of, indien van toepassing, door uw accountgegevens aan te passen.

7. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u specifieke wettelijke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Deze rechten zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten zoals gedefinieerd in dit Beleid. Wij respecteren uw individuele rechten en zullen de nodige aandacht besteden aan uw eventuele vragen of twijfels in dit verband.

De volgende lijst bevat informatie over de  rechten die u geniet op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht op rechtzetting: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen  om ervoor te zorgen dat de courant gebruikte persoonsgegevens in ons bezit of beheer nauwkeurig, volledig, actueel en relevant zijn, op basis van de actuele informatie waarover wij beschikken. Wij bieden in bepaalde gevallen internetportalen waar gebruikers hun  persoonsgegevens zelf kunnen controleren en corrigeren.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om  de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien:
 • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende de tijd die nodig is om de juistheid ervan te controleren;
 • de verwerking onwettig is en u verzoekt om beperking van de verwerking en niet om verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om uw wettelijke rechten te bewijzen, uit te oefenen of te verdedigen; 
 • of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, terwijl wij controleren of onze rechtsgronden zwaarder wegen dan de uwe.
 • Recht op inzage: U kunt ons om informatie vragen over uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, inclusief informatie over welke soorten persoonsgegevens in ons bezit of beheer zijn, waarvoor ze worden gebruikt,  hoe we ze hebben verzameld als u ze niet rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, en aan wie we ze mogelijk hebben verstrekt, indien van toepassing. U kunt ook een gratis kopie van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit  hebben, bij ons opvragen. Wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor eventuele extra kopieën die u aanvraagt.
 • Recht op overdraagbaarheid:  Op uw vraag en indien  technisch mogelijk, zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke,  op voorwaarde dat u instemt met de verwerking of dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een  contract. In plaats van een kopie van uw persoonsgegevens kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke die u specifiek hebt aangeduid.
 • Recht op verwijdering van de gegevens: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen indien:
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • u het recht hebt om u te verzetten tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens (zie hierna) en uw gebruikt maakt van dit recht;
 • de persoonsgegevens op een onwettige manier zijn verwerkt, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is:
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking door ons vereist
 • meer specifiek, om te voldoen aan de wettelijke bepalingen omtrent gegevensbewaring
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht van verzet: u kunt zicht te allen tijde verzetten  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een specifieke omstandigheid, op voorwaarde dat de verwerking niet op grond van  uw toestemming gebeurt, maar op grond van ons rechtmatige belang of het rechtmatige belang van een derde partij. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende wettelijke gronden kunnen aantonen en een zwaarwichtig wettelijk belang of een noodzaak voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Geef bij verzet tegen de verwerking  precies aan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat u de verwerking van de gegevens door ons wilt beperken.
 • Recht om klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk op de toepasselijke privacywetten  kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land van verblijf of in het land waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

Wij doen ons best om binnen 30 dagen aan uw verzoek tegemoet te komen. Deze termijn kan echter worden verlengd om specifieke redenen die verband houden met een bepaald wettelijk recht of de complexiteit van uw verzoek.

In specifieke gevallen is het mogelijk dat wij u als gevolg van de wettelijke bepalingen terzake geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens kunnen geven. Indien wij uw verzoek om toegang weigeren, zullen wij u informeren over de redenen voor de weigering.

In sommige gevallen laten de identificatiegegevens die u verstrekt in uw aanvraag niet toe om u eenduidig te identificeren als betrokkene. In dat geval kunnen wij niet voldoen aan uw verzoek om uw rechten beschreven in dit hoofdstuk uit te oefenen, tenzij u ons aanvullende informatie verstrekt die ons in staat stelt om u te identificeren.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een mail sturen naar  privacy@firestonebp.com.  

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens uw wettelijke rechten schendt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming in het land waar u verblijft, in het land waar u werkt of in het land waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

8.   Hyperlinks

Onze Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites die buiten onze controle vallen. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de hyperlinks op onze website uitsluitend verwijzen naar websites die dezelfde standaarden voor  gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wijzelf,  nemen we geen enkele verantwoordelijkheid voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens die u op dergelijke sites achterlaat. Voordat u persoonsgegevens achterlaat op dergelijke websites, raden we u aan het privacybeleid en andere beleidsverklaringen op zulke websites na te lezen.

9. Minderjarigen

Personen onder de 16 jaar mogen ons geen persoonlijke informatie geven zonder de toelating en het toezicht van hun ouders of voogd. Zonder deze toestemming wensen  wij de persoonsgegevens van deze personen niet op te slaan, te verwerken of door te geven aan derden. Als wij merken dat persoonsgegevens van minderjarigen onbedoeld door ons zijn verzameld, zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

10. Gevoelige gegevens

Wij verwerken normaal geen persoonsgegevens die behoren tot de categorie van de “gevoelige gegevens”. Gevoelige gegevens zijn onder meer persoonsgegevens die verwijzen naar ras, etnische afkomst,  politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de ondubbelzinnige identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheid, seksualiteit of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon . Ingeval het echter nuttig is om gegevens over uw gezondheidstoestand te verwerken in  het kader van een vergadering of ontmoeting (omdat u bijvoorbeeld een handicap hebt en we hiermee rekening willen houden zodat uw bezoek aan onze kantoren vlot verloopt, of wanneer we een maaltijd voorzien tijdens een vergadering en u bepaalde voedselallergieën hebt), zullen we uw expliciete toestemming vragen vooraleer we deze gegevens verwerken.

11. Wijzigingen in dit Beleid

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk moment, wijzigingen aan te brengen in ons Beleid en dit Beleid te actualiseren. Daarom raden wij u aan dit Beleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Dit Beleid treedt in werking op de datum van de laatste herziening van dit document, die u onderaan deze pagina vindt.  Wij zullen uw persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met het Beleid dat in voege was op  het moment dat we de gegevens verzamelden , tenzij u ons toestemming geeft om ze anders te verwerken.

Alle vorige versies van dit Beleid liggen  ter inzage in ons archief.

12. Contactgegevens

Stuur uw vragen omtrent de beveiliging van uw gegevens en alle verzoeken aangaande de uitoefening van uw wettelijke rechten naar: privacy@firestonebp.com.

Updated version: April 1, 2021