Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar ze verwijst) informeert u over de gebruiksvoorwaarden van onze website (de corporate  website www.holcimelevate.com, deze specifieke website of een hiermee verbonden website, hierna "Website" genoemd),  als occasionele of geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en met ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, en verklaart u dat u deze zal naleven. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze website verder niet te gebruiken.

Over ons

Deze website wordt beheerd door Holcim Solutions and Products EMEA BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, geregistreerd in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer RPR (0)695.420.714, met btw-nummer BE0695.420.714, Ikaroslaan 75, 1930 Zaventem, België (samen met de andere Elevate filialen in de EER hierna ‘Elevate’ ‘wij, of ‘we’ genoemd)

Toegang tot onze website

Toegang tot onze Website is toegestaan op een tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij op onze Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk ingeval onze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze Website of onze gehele Website beperken, zelfs voor geregistreerde gebruikers.

Als u een gebruikersidentificatiecode, paswoord of andere informatie kiest of krijgt toegewezen als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet aan een derde partij bekendmaken. Wij hebben het recht om op elk moment een door u gekozen of door ons toegekende gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat u niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u onze Website gebruikt, dient u zich te houden aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, zoals hieronder uiteengezet.

U bent ervoor verantwoordelijk alle regelingen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze Website. U dient er ook voor  te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze Website via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden onder andere beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen wereldwijd. Wij behouden ons terzake uitdrukkelijk alle rechten voor.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina's van onze Website voor uw persoonlijk gebruik, en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen  op materiaal dat op onze Website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze hoedanigheid (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van het materiaal op onze Website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze Website gebruiken voor concurrerende commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers hebt verkregen.

Als u bij het afdrukken, kopiëren of downloaden van een deel van onze Website deze gebruiksvoorwaarden schendt, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk worden stopgezet en dient u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terug te bezorgen of te vernietigen.

Vertrouwen op de gepubliceerde informatie

Commentaren, technische informatie, specificaties en andere inhoud die op onze website is geplaatst, zijn niet bedoeld als een advies waarop de gebruiker kan vertrouwen. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat een bezoeker van onze Website, of iemand die kennis heeft van inhoud van onze Website, in dergelijk materiaal stelt.

Onze website wordt geregeld aangepast

Wij streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze Website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Elk materiaal op onze Website kan op elk moment verouderd zijn, en wij hebben geen enkele verplichting  om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze Website wordt gepubliceerd, wordt verstrekt zonder enige garantie, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover de wet dit toestaat, sluiten wij, zowel als andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en overige bepalingen die anders onder de toepasselijke wetgeving, gewoonterecht of volgens de principes van billijkheid niet van toepassing verklaard zouden worden.
 • Elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen of schade van welke aard dan ook of eventuele vervolgschades of -verliezen, die een gebruiker zou lijden  in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of het resultaat van het gebruik van onze Website, van alle daarmee verbonden websites en van alle daarop gepubliceerde materialen, inclusief - maar niet beperkt tot - elke aansprakelijkheid voor:
 • opbrengsten- of omzetverlies;
 • verloren transacties;
 • winstderving of verlies van contracten;gemiste verwachte besparingen;
 • gegevensverlies;
 • verlies van immateriële bedrijfswaarde;
 • vergeefse arbeidstijd van management en kantoorpersoneel en elk ander verlies of elke andere schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook, ongeacht de vraag of die zijn veroorzaakt door een niet toegelaten handeling (waaronder nalatigheid), een geval van contractbreuk of enig ander feit, zelfs wanneer dit te voorzien was, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen afbreuk doet aan aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot roerende goederen of andere aanspraken met betrekking tot directe financiële verliezen, die niet door een van de bovengenoemde categorieën uitgesloten zijn.
 •  

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website.

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid.

Virussen, hacking en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, bots, spiders, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website zich bevindt of gelijk welke server, computer of database die met onze Website is verbonden. U mag onze Website op geen enkele manier aanvallen, ook niet via een denial-of-service-aanval of een distributed- denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling schendt, pleegt u een misdrijf volgens de Computer Misuse Act van 1990. We zullen elke dergelijke inbreuk rapporteren aan de bevoegde autoriteiten en we zullen samenwerken met deze autoriteiten en uw identiteit vrijgeven aan hen. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw gebruiksrecht van onze Website onmiddellijk stopgezet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies  of schade veroorzaakt door een distributed-denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computersysteem, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan besmetten,  ten gevolge van het gebruik van onze Website of het downloaden van materiaal gepubliceerd op onze website of enige andere ermee verbonden website.

Links naar onze Website

U mag  een link aanmaken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op eerlijke en legale wijze doet en dat u onze reputatie niet beschadigt of er misbruik van maakt. U mag echter geen link aanmaken die zou suggereren dat er enige vorm van samenwerking, goedkeuring of toestemming vanwege ons bestaat, waar dit niet het geval is.

U mag geen link maken vanop een website waar u niet de  eigenaar van bent.

Onze site mag niet in frames worden weergegeven op een andere website en u mag uitsluitend een link aanmaken naar de startpagina van onze website en niet naar een andere pagina op onze site. We behouden ons het recht voor onze toestemming om een link aan te maken in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. De website van waar u een link aanmaakt, moet conform zijn met alle aspecten van de inhoudsnormen vooropgesteld in onze regels voor aanvaardbaar gebruik.

Als u gebruik wilt maken van ander materiaal op onze Website dan hierboven vooropgesteld, kunt u uw aanvraag sturen naar  info@fbpe.be.

Links op onze Website

Voor zover onze Website links bevat naar andere sites en materiaal van derde partijen, worden deze links uitsluitend voorzien voor informatieve doeleinden. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites of materiaal en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de links of voor eventueel verlies of schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze links .

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De Belgische rechtbanken zijn als enige bevoegd voor rechtsvorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met een bezoek aan onze website.

Deze gebruiksvoorwaarden, hun vorm, hun inhoud,  en elk dispuut of rechtsvordering die eruit voortvloeit of ermee verband houdt, met inbegrip van niet-contractuele disputen of rechtsvorderingen, worden beheerst, uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, handelsnamen, logo's, slogans, symbolen en andere identificatiematerialen ("Merken") die op onze website worden gebruikt, zijn eigendom van Elevate. U stemt ermee in de Merken niet te gebruiken en de Merken of andere merken die verwarrend veel lijken op de Merken niet over te nemen, te gebruiken of te proberen te registreren.

Regels voor aanvaardbaar gebruik

U mag onze website alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze Website niet gebruiken:

 • op een  manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • op een manier die onwettig of frauduleus is, of waarvan het doel of de uitwerking frauduleus of onwettig is. 
 • met het doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te proberen te schaden.
 • om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of gelijkaardige uitnodigingen (spam) te verzenden of te laten verzenden.
 • voor het doelbewust verzenden of uploaden van gegevens of materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, bots, spiders, wormen, tijdbommen, key stroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat eveneens akkoord om:

 •  geen enkel onderdeel van onze Website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
 • volgende zaken niet zonder toestemming te gebruiken,  te beschadigen of te verstoren: 
 • enig onderdeel van onze Website; 
 • alle apparatuur of netwerken waarop onze Website zich bevindt; 
 • alle software die gebruikt wordt voor de terbeschikkingstelling van onze Website; 
 • of alle apparatuur, netwerken of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.
 •  

Opschorting en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik , voortvloeiend uit uw gebruik van onze Website. Wanneer een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van  deze Website, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze Website te gebruiken.
 • een waarschuwing uitsturen aan uw adres.
 • rechtsprocedures instellen tegen u voor de terugbetaling van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • verdere juridische stappen ondernemen tegen u.
 • doorgeven van dergelijke informatie aan de rechtshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van overtredingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven zijn niet limitatief, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd consulteert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze Website worden gepubliceerd.

Vragen

Ingeval u vragen of twijfels heeft over het materiaal dat op onze Website te vinden is, kunt u ons contacteren via  info@fbpe.be.

Bedankt voor uw bezoek aan onze Website.